Auteursrecht

Deze website en alle informatie op deze Website valt onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de Franchise.nl / FCS en/ of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Franchise.nl / FCS. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de Website van Franchise.nl / FCS wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, (advies)opdrachten en overeenkomsten die Franchise.nl / FCS sluit met de Opdrachtgever (cliënt) zijn de algemene voorwaarden van Franchise.nl / FCS van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.