/Portals/0/PageIcons/Franchise02.jpg?ver=UuzZu8I53cGbePoJJuFtnw%3d%3d
...

Essentie van een succesvolle franchiseformule: de 10 kernprestaties

Onderscheidend product / diensten-assortiment

1. Een ontwikkelde franchiseformule dient onderscheidend en concurrerend te zijn in haar specialisme: een bepaald product (assortiment) of vorm van dienstverlening. Iedere zich zelf respecterende franchisegever heeft zich in de regel gespecialiseerd in een bepaald assortiment producten, type product en de verkoop daarvan. In de dienstverlening zal de organisatie zich toeleggen op een specifieke vorm van dienstverlening, waarin haar formule/dienstverlening zich (op onderdelen) onderscheidtvan de dienstverlening van concurrenten. Een franchiseformule positioneert zich doorgaans van anderen door uniek of onderscheidend te zijn in het product-/dienstenassortiment./p>

Up-to-date franchise knowhow

2. Het onderscheidend vermogen van een product-/dienstenassortiment en de daaraan verbonden franchise knowhow is steeds een momentopname en geen star gegeven voor de langere termijn. Daarom is het essentieel het product-/dienstenassortiment en de daaraan verbonden franchiseknowhow up to date te houden en met de tijd mee te gaan. Dit houdt in dat het noodzakelijk is de franchise knowhow keer op keer aan te passen aan de steeds veranderende marktomstandigheden. Veranderingen in trends, productinnovaties, voortschrijdende technologie, (weinig) voorspelbaar consumentengedrag en wijzigingen in concurrentieverhoudingen zijn omgevingsfactoren die van invloed zijn op een franchiseformule.

Flexibele bedrijfsvoering gericht op verkoop

3. Het onderscheidend vermogen van een product-/dienstenassortiment en franchise knowhow ontleent haar meerwaarde door concurrerend te zijn en te blijven in het ontwikkelde specialisme (de knowhow) én het vermogen dit specialisme om te zetten naar een effectieve en flexibele bedrijfsvoering gericht op de verkoop. De productie, levering, logistiek, marketing en sales dienen op flexibele wijze te worden doorgevoerd, alsook de  aanpassingen in de bedrijfsvoering. De effectieve en flexibele bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid en taak van franchisegever en franchisenemer(s).

Merk & herkenbaarheid in het zakendoen

4. De ontwikkelde franchiseformule is pas compleet door deze te voorzien van een merk(label). Het merk zorgt vooral voor herkenning, erkenning en onderscheidend vermogen voor de afnemer/consument. Het beeldmerk, de handelsnaam en huisstijlkenmerken vormen wezenlijke bestanddelen van een franchiseformule en het franchisenetwerk. De herkenbaarheid van een formule bij de klant door het beeldmerk en/of herkenbare klantbenadering en/of uniformiteit in zaken doen, zijn bepalend voor de meerwaarde en het onderscheidend vermogen van een franchiseformule.

Duurzame franchiseorganisatie

5. Een franchiseorganisatie is duurzaam of bestendig indien franchisegever continuïteit nastreeft. In dat kader dient de franchiseorganisatie enerzijds te zijn ingericht op de expansie van de formule. Anderzijds dient de franchisegever in staat te zijn de groei en het handhaven van het franchisenetwerk operationeel beheersbaar te houden.

Effectieve communicatie ‘twee richtingsverkeer’

6. Franchisegever dient de franchisesamenwerking met haar franchisenemers op gestructureerde wijze te organiseren. De communicatie binnen de samenwerking dient gestructureerd en effectief te zijn ingericht. Een franchisegever communiceert met haar franchisenemers in groepsverband en op individuele basis. Effectief communiceren impliceert een tweerichtingsverkeer, waarbij de franchisegever ook open staat voor input van haar franchisenemers. Het blijkt dat de input en inzichten van franchisenemers in aanzienlijke mate bepalend zijn voor een duurzame franchiseformule.

Focus op klantgerichtheid

7. Wezenlijk is dat de franchiseorganisatie dient te investeren in klantgerichtheid (klantbenadering) en klanttevredenheid (klantbehoud). Expansie of groei van een franchiseformule is alleen dan mogelijk, als de klant gelooft in uw product, uw specialisme, uw dienstverlening. Sta daarbij als franchiseorganisatie in direct contact met uw klant, gebruiker of afnemer. De klant feedback, gebruik maken van verbetersuggesties en aftersales services zijn bepalend voor de klantenbinding, -behoud en –benadering.  Maak daarbij ook onderscheid in klantgroepen.

Voldoen aan regelgeving en bestendig gebruik

8. De franchisesamenwerking dient te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, gewoonten in de betrokken branche en aan het bestendig gebruik in de branche en franchisepraktijk.

Maatwerk franchise-overeenkomst

9. De franchiseovereenkomst dient te zijn afgestemd op de inhoud, de strekking en de filosofie van de franchiseformule. Enerzijds dienen de taken, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de contractspartijen (franchisegever en franchisenemer) strak en helder te zijn geformuleerd. Anderzijds dient het bepaalde in de franchiseovereenkomst aanpassingen of uitbreidingen in de formule mogelijk te maken. Gebruik een model franchisecontract vooral als model, maar stem de uiteindelijke inhoud van de franchiseovereenkomst af op de ‘eigen’ franchiseformule.

Loyaliteits-verplichting jegens het franchisenetwerk

10. Het (rechts)karakter van de franchisesamenwerking brengt voor franchisegever en franchisenemers, naast het behartigen van individuele ondernemingsbelangen, een loyaliteitsverplichting met zich mee jegens het franchisenetwerk. Deze loyaliteitsverplichting bestaat uit twee elementen:

1. de positieve plicht zich in te spannen voor het handhaven van uniformiteit en kwaliteit van de franchiseformule en

2. de plicht zich te onthouden van een handelen of nalaten waardoor schade wordt berokkend aan het samenwerkingsverband.