/Portals/0/PageIcons/Franchise03.jpg?ver=zBIhgSt5_7UfdcUzwIlfLA%3d%3d

Nederlandse Franchise Code

Nederlandse Franchise Code is gepresenteerd.

Minister Kamp heeft op 17 februari 2016 de Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst genomen van de schrijfcommissie. Deze Franchise Code geeft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen. Nederlandse Franchise Code.pdf

De Franchise Code en een passende vorm van geschilbeslechting zou de balans tussen franchisegevers en franchisenemers dienen te herstellen.

De vraag is of de inhoud van de NFC de effectieve franchisepraktijk niet gaat belemmeren.

In hoofdstuk 5 NFC zijn de principes inzake geschilbeslechting opgenomen:

5.1 Franchisegever en franchisenemer(s) dienen (collectieve) geschillen eerst in onderlinge samenwerking op te lossen binnen redelijke termijn, bij voorkeur via een voorhanden overlegorgaan.

5.2 Indien franchisegever of franchisenemer van mening is dat zijn wederpartij in strijd handelt met de wet, de franchiseovereenkomst of de NFC, kan deze franchisegever of franchisenemer zich wenden tot de geschillencommissie franchise voor een advies over het geschil.

Minister Kamp: ‘Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels.’ Voor verdere informatie verwijs ik u naar de inhoud van de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer: kamerbrief-presentatie-nederlandse-franchise-code.pdf

Kamp zal de sector ook ondersteunen bij de oprichting van geschillencommissie franchise. Doel is dat franchisegevers en franchisenemers passende oplossingen kunnen vinden voor een geschil, voordat de rechter wordt ingeschakeld.

Het voorkomen en oplossen van geschillen is belangrijk voor de toekomst van de franchisesector.

Kamp: ‘In de kern is de franchiseconstructie een prachtige formule. Ze biedt de franchisegever een mooie kans om snel te groeien en de franchisenemer een goede mogelijkheid om een eigen bedrijf te runnen. De franchisegever is verantwoordelijk voor het concept; de franchisenemer voor het lokale maatwerk. Als de formule juist wordt uitgevoerd – met duidelijke afspraken en met respect voor en eerbiediging van het contract – is het resultaat dat beide partijen winnen.’

U wordt nader geïnformeerd over de inhoud van de NFC en de gevolgen daarvan voor de franchise sector.

Deze Nederlandse Franchise Code is vorm van zelfregulering en geen formele wetgeving.

17 februari 2016, Jeroen Janssen